TReningi dla dziewczĄT

Od września w naszej szkółce ruszają zajęcia treningowe dla dziewczynek. Wszystkie przyszłe młode piłkarski wieku 7 - 12 lat już dziś serdecznie zapraszamy na pierwsze zajęcia.

Treningi odbywać się będą na boisku przy SP nr 75, ul. Subisława 22 na Żabiance.

 

Wtorek - 17.00

Czwartek - 17.00

 

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod nr 531-376-110.

Od września w naszej szkółce ruszają zajęcia treningowe dla dziewczynek. Wszystkie przyszłe młode piłkarski wieku 7 - 12 lat już dziś serdecznie zapraszamy na pierwsze zajęcia.

Treningi odbywać się będą na boisku przy SP nr 75, ul. Subisława 22 na Żabiance.

 

Wtorek - 17.00

Czwartek - 17.00

 

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod nr 531-376-110.

§1

 1. Przystępujący do Akademii zobowiązany jest do wypełnienia i podpisania Deklaracji Członkowskiej. Zawodnik, który deklaruje uczestnictwo w zajęciach oraz jego opiekun/opiekunowie prawny/i zobowiązani jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 2. Rodzice/opiekunowie podpisując formularz zgłoszeniowy potwierdzają, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w treningach.
 3. Członek Akademii powinien aktywnie uczestniczyć w pracach Akademii i pomagać w jak najlepszej realizacji zadań statutowych.
 4. Zajęcia treningowe, turnieje sportowe, mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doprowadzenie i odebranie dzieci z w/w zajęć ponoszą rodzice lub pełnoprawni opiekunowie.

§2

Zawodnik zobowiązany jest:

 1. Do godnego reprezentowania Akademii na zawodach w szczególności przez działania i postawy zgodne z etyką sportową i zasadami fair-play,
 2. Być sumiennym i zdyscyplinowanym,
 3. Wykonywać tylko i wyłącznie polecenia trenera prowadzącego zajęcia,
 4. Wszelkie dolegliwości zdrowotne zgłaszać bezzwłocznie trenerowi,
 5. Szanować sprzęt, który zawodnik otrzymuje w czasie treningu,
 6. Trenować w stroju treningowym,
 7. Na sali trenować w obuwiu typu „halówki”, na boiskach zewnętrznych w obuwiu typu korki lub turfy,
 8. Do wzorowego zachowywania się w miejscu zamieszkania, starannego uczenia się w szkole oraz do sportowego trybu życia w szerokim tego słowa znaczeniu,
 9. Do prawidłowego odżywiania się,
 10. Do niezwłocznego wyrobienia Karty Zdrowia Sportowca oraz regularnego jej przedłużania.
 11. Do nabycia stroju klubowego najpóźniej w okresie 30 dni od podpisania deklaracji członkowskiej.

§3

Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do:

 1. Poinformowania klubu o każdej dłuższej nieobecności dziecka na treningach,
 2. W przypadku rezygnacji dziecka z udziału w zajęciach, powiadomić o tym fakcie klub w formie pisemnej na adres e-mailowy klubu: afmorze@gmail.com. Okres wypowiedzenia członkostwa wynosi 1 miesiąc. Zgłoszenia rezygnacji należy dokonywać najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca, poprzedzającego miesiąc, w którym ma nastąpić zakończenie członkostwa. Nie dotrzymanie wskazanego terminu skutkować będzie koniecznością opłacenia składki za kolejny miesiąc.
 3. Nie podważania autorytetu trenera, zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców,
 4. Do zgłaszania się ze wszystkimi problemami, wątpliwościami indywidualnie do trenera prowadzącego rocznik,
 5. Do śledzenia stron internetowych akademii w celu pozyskiwania informacji o bieżących i przyszłych – istotnych dla funkcjonowania klubu sprawach. Umieszczenie informacji na stronie Akademii rozumiane jest jako powiadomienie i nie wymaga żadnej innej formy powiadomienia,
 6. Podczas meczów i treningów, rodzice/opiekunowie, kibice (osoby postronne) powinni przebywać na trybunach obiektu sportowego, na którym odbywają się zawody. W czasie meczu winni zachowywać się kulturalnie, akceptować wszystkie decyzje sędziego i nie obrażać drużyny przeciwnej,

§4

1.Skreślenie z listy członków może nastąpić w przypadku nierespektowania zapisów niniejszego Regulaminu.

2.Podczas treningów, meczów oraz zgrupowań sportowych zawodnicy Akademii mają bezwzględny zakaz:

 • Palenia wyrobów tytoniowych,
 • Spożywania alkoholu
 • Zażywania jakichkolwiek używek.

3. W przypadku stwierdzenia faktu, iż zawodnik stawił się na trening lub mecz w stanie określonym w §5 pkt.1 zawodnik zostaje skreślony z listy zawodników Akademii oraz wykluczony z pocztu członków Akademii

§5

 O powołaniu zawodnika na mecz, turniej czy inne zawody będą decydować między innymi następujące czynniki:

 • Obecność, praca i zaangażowanie na treningu,
 • Dyscyplina zawodnika na prowadzonych zajęciach,
 • Opłacona składka miesięczna.
 1. Rodzice/opiekunowie prawni, którzy godzą się na transport dziecka (turniej, trening) z trenerem, bądź osobami trzecimi robią to na WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 2. Każdy zawodnik ma prawo zgłaszać swoją kandydaturę do uczestnictwa w obozach i zgrupowaniach sportowo – treningowo – wypoczynkowych, jednak ostateczna decyzja kwalifikacyjna należy do sztabu szkoleniowego klubu. O niezakwalifikowaniu dany zawodnik jest zawiadamiany pisemnie (drogą mailową), a uzasadnienie nie jest konieczne. Procedura odmowy kwalifikacji na obóz sportowy nie podlega odwołaniu.
 3. Koszty wyjazdów na obozy sportowe, turnieje zagraniczne itp. pokrywają uczestnicy, w szczególności obejmują one: ubezpieczenie, przejazdy, noclegi, wyżywienie, koszty obsługi szkoleniowców i inne niezbędne dla realizacji zadań szkoleniowych.
 4. Zawodnik powinien być dodatkowo ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia i rehabilitacji z tytułu członkostwa w klubie sportowym. Rodzic podpisując deklarację uczestnictwa informuje klub czy dziecko jest objęte powyższym ubezpieczeniem w szkole do której uczęszcza. W przypadku braku ubezpieczenia NNW, rodzic jest zobowiązany nabyć takie ubezpieczenie dla swojego dziecka.
 5. Za rzeczy pozostawione na obozach sportowych, treningach, sparingach, turniejach w szatni czy na boisku Akademia nie odpowiada. Jednocześnie prosi się o nie zabieranie ze sobą przede wszystkim na treningi rzeczy wartościowych.
 6. Zawodnik podczas treningów, obozów, meczów, turniejów i innych zajęć sportowych organizowanych przez Akademię nie powinien nosić żadnej biżuterii, kolczyków, zegarków, czy innych przedmiotów mogących spowodować urazy u zawodnika, jak i u innych z nim trenujących lub współzawodniczących.

§6

 1. Wysokość miesięcznej składki członkowskiej corocznie określa Zarząd Klubu. Składając deklarację przynależności do Klubu, zawodnik deklaruje regularne opłacanie składek członkowskich.
 2. Składka członkowska ustalana jest w tej samej wysokości we wszystkich miesiącach kalendarzowych, włącznie z miesiącami wakacji, ferii czy przerw świątecznych.
 3. Jedynym miesiącem wolnym od opłat jest lipiec, kiedy to nie są prowadzone zajęcia treningowe. Pozostałe miesiące (od sierpnia do czerwca) są okresem aktywności treningowej i płatność składki za te miesiące jest obowiązkowa.
 4. Mniejsze ilościowe uczęszczanie na treningi, sparingi, zawody nie zmniejszają wysokości składki statutowo-organizacyjnej. Składka członkowska wynika z przynależności dziecka do Akademii.
 5. Składkę członkowską należy uregulować do 10 dnia każdego miesiąca.
 6. W przypadku nieopłacenia składki w terminie do końca miesiąca w którym powinna nastąpić opłata, zawodnik nie może brać udziału w zajęciach organizowanych przez Akademię (treningi, zawody, itp.) do momentu uregulowania zaległości.
 7. Zawodnik może zostać zwolniony z opłacania składki członkowskiej w sytuacji długotrwałej kontuzji lub choroby potwierdzonej zwolnieniem lekarskim. Za „długotrwałą” należy rozumieć okres powyżej miesiąca.
 8. Skreślenie z listy członków może nastąpić w przypadku zalegania z opłatą składek członkowskich za okres maksymalnie do dwóch miesięcy lub nie rozliczenia roku kalendarzowego.
 9. Zaistniałe zdarzenia z przyczyn niezależnych od klubu nie zmniejszają wysokości składki statutowo-organizacyjnej

§7

 1. Trener bierze udział w zebraniach trenerskich.
 2. Trener prowadzi dziennik treningowy, meczowy i listę obecności, opracowuje plany organizacyjno-szkoleniowe i sporządza sprawozdania, które ma obowiązek przesłać na klubowy adres e-mail na koniec miesiąca kalendarzowego.
 3. Na koniec roku kalendarzowego trener jest zobowiązany przygotować sprawozdanie roczne ze swojej działalności oraz o planach szkoleniowych na rok następny.
 4. Trener dba o dobry wizerunek klubu.
 5. Trener korzysta z nowoczesnych form nauczania.
 6. Trener buduje przywiązanie zawodnika do klubu (jego barw, herbu, filozofii).
 7. Trener dokształca się (staże, konferencje, spotkania).
 8. Trener jest wychowawcą, rozumie oraz słucha dzieci i młodzież.
 9. Trener jest wzorem do naśladowania na boisku jak i poza nim.
 10. Trener zobowiązuje się zachować dyscyplinę na treningu zarówno wobec dzieci jak i rodziców, tak by stworzyć jak najlepsze warunki dla treningu. W przypadku niestosownego zachowania rodzica (pokrzykiwanie, instruowanie dziecka, itp.) – trener ma prawo poprosić osobę utrudniającą prowadzenie treningu o opuszczenie obiektu, a ostatecznie przestać prowadzić zajęcia.
 11. W przypadku choroby trener może odwołać zajęcia.
 12. W przypadku pracy w innym klubie, trener ma obowiązek poinformować o tym fakcie Zarząd Klubu.
 13. Trener pod karą zerwania w trybie natychmiastowym umowy o pracę nie może innemu klubowi przekazywać jakiejkolwiek informacji dotyczącej spraw wewnętrznych klubu.
 14. Na zaproszenie trener jest zobowiązany uczestniczyć w spotkaniach z władzami klubu.
 15. Trener zwołuje zebrania z rodzicami, w celu ustalenia spraw bieżących w danych grupach.

§8

 1. „Akademia Futbolu Morze” Gdańsk zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie, niniejszy regulamin może podlegać modyfikacjom, uzupełnieniom, rozbudowie merytorycznej, a więc obowiązkiem każdego członka klubu lub osoby zatrudnionej jest jego stałe monitorowanie. Wprowadzane zmiany czy uzupełnienia nie będą w szczególny sposób ogłaszane lub zapowiadane.
 2. Akademia ma prawo do przetwarzania danych osobowych zawodnika na potrzeby własne i organizatorów imprez do których zawodnik został zgłoszony, tym samym rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka przez Stowarzyszenie „Akademia Futbolu Morze” Gdańsk, która jest organizatorem Szkółki (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami) oraz na używanie wizerunku (zdjęcia) dziecka i podstawowych danych osobowych na potrzeby funkcjonowania oficjalnej strony internetowej Stowarzyszenia „Akademia Futbolu Morze” Gdańsk, a także wszelkiego rodzaju akcji marketingowych.
 3. Nieprzestrzeganie lub rażące naruszenie któregokolwiek z punktów regulaminu może być podstawą do wydalenia zawodnika z „Akademii Futbolu Morze” Gdańsk
 4. Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy regulamin, ma prawo i obowiązek rozstrzygać Zarząd Klubu, którego decyzja jest nieodwołalna i ostateczna.

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.